Begroting 2020

Cultureel klimaat

Ondernemerschap

Wat willen we bereiken?

  • dat cultureel ondernemerschap leidt tot innovatie van het cultureel aanbod;
  • voldoende flexibiliteit voor zowel de gemeente als voor de organisaties om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen;
  • dat cultureel ondernemerschap leidt tot een groter financieel draagvlak dan alleen de gemeentelijke budgetten;

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal aanvragen cultuurfondsen

94

Toename van 2%

Toename van 5%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

We faciliteren de ondernemende organisaties door het toestaan van reserves voor ontwikkelingen en innovatie

We handhaven de drie cultuurfondsen

We hebben de werking van het nieuwe financieringssysteem geëvalueerd: Bossche Culturele Basis (BCB) en de cultuurfondsen. Op basis van de (nieuwe) cultuurnota maken we subsidieafspraken met organisaties in de BCB 2021-2024

Bij de subsidieafspraken betrekken we nadrukkelijker het cultureel ondernemerschap van de organisaties waarbij maatwerk wordt nagestreefd