Begroting 2020

Cultureel klimaat

Meedoen

Wat willen we bereiken?

  • één innovatieve organisatie voor Bibliotheek, Muzerije en Babel. De nieuwe (netwerk)organisatie richt zich met een op maat gesneden aanbod op verschillende doelgroepen;
  • een breed bereik voor een divers publiek, met specifiek oog voor degenen die drempels ervaren;
  • een subsidieregeling amateurkunst die past bij de diversiteit van het huidige amateurveld;
  • zoveel mogelijk multifunctioneel gebruik van bestaande accommodaties in wijken en dorpen;
  • muziek- en cultuureducatie versterken.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat aangeeft vrijwilligerswerk te doen voor een culturele organisatie

13%

13%

13%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Percentage participanten amateurkunst

55%

55%

55%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat gaan we er voor doen?

We  investeren in het Huis van Bosch, bouwhal voor Oeteldonk, nieuwe huisvesting voor Exempel, een nieuw Theater aan de Parade en bereiden we de vernieuwing van de huisvesting van Babel voor

We hebben de fusie gerealiseerd. We werken nu aan het integratieproces van Babel. We werken samen met Babel aan een voorstel met betrekking tot de huisvesting, passend bij de nieuwe organisatie. Daarbij richten we ons onder meer op onderhoud, renovatie en verbouw

We besteden aandacht aan ouderenparticipatie, onder meer door een integrale benadering en via de cultuurfondsen

We evalueren de subsidieregeling amateurkunst, en herijken de regeling bij de start van de cultuurperiode 2021-2024

We brengen het gebruik van accommodaties (amateur)kunst in beeld om te komen tot een optimaal gebruik van accommodaties in de gemeente

In het kader van Muziekschool 3.0 zetten we het platform voort en ontwikkelen we een nieuw samenwerkingsmodel