Begroting 2020

Veiligheid

Integriteit en veiligheid

Wat willen we bereiken?

Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit.

We gaan:

 • Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit
 • Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat gaan we er voor doen?

Het uitvoeren van de Veilige Publieke Taak (VPT). We zetten in op het zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar maken van agressie en geweld tegen onze medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau

Inzetten van datascience bij de aanpak

Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het kennisniveau ten aanzien van radicalisering en polarisatie. Het moet voor eenieder duidelijk zijn waar signalen van radicalisering naartoe moeten. Dit doen we in samenwerking met ons maatschappelijke netwerk ‘Met elkaar Bosschenaar’

We wegen en duiden mogelijke signalen van radicalisering

We hanteren de systematiek van de Taskforce Brabant-Zeeland. Binnen de Taskforce gelden de volgende programmadoelen:

  • Effectief verstoren van de criminele industrie.
  • Aanpak onaantastbaren.
  • Bestuurlijke weerbaarheid en integriteit verder versterken.
  • Maximaliseren van de integrale uitvoeringskracht.
  • Afpakken van crimineel verkregen / onverklaarbaar vermogen.
  • Mobiliseren maatschappelijke weerbaarheid / het smeden van één brede veiligheidscoalitie.

Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het kennisniveau bij medewerkers en bestuurders ten aanzien van ondermijning en mensenhandel

Uitvoering geven aan integrale acties in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet): door selectieve woningtoewijzing voorkomen we dat in geselecteerde wijken een concentratie van probleem en of criminele huishoudens ontstaat

Actualiseren en uitvoeren van het Bibob beleid