Begroting 2020

Veiligheid

Jeugd en veiligheid

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en -problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer).

We willen:

  • Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

5,9

5,0

4,8

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart

7,3%

5,0%

4,5%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen

8,0%

6,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

De inzet van straatcoaches wordt tot en met 2020 gecontinueerd.

Gedegen samenwerking van straatcoaches, Stadstoezicht, PowerUp073 en politie

Jongerenwerkers zijn goed zichtbaar in openbare ruimte en spreken jongeren op straat aan

Zorg en veiligheid trekken samen op om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te voorkomen en anderzijds om personen en groepen aan te pakken. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van

Deelname aan stedelijk HotSpot overleg

Door bewuste en gerichte investeringen in speelvoorzieningen beperken we de sociale overlast van jongeren in onze wijken

We blijven de aanpak op jeugdgroepen doorontwikkelen