Begroting 2020

Veiligheid

Veilige woon- en leefomgeving

Wat willen we bereiken?

In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’.

We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door:

  • In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken.
  • Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Cijfer voor veiligheid van de buurt

6,9

7,1

7,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt

12%

10%

9%

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners

8,2

5,5

6,5

Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners

1,8

1,3

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Wat gaan we er voor doen?

Het huidige dierenwelzijnsbeleid is geoptimaliseerd in samenwerking met de dierenwelzijnsorganisaties in de gemeente.

In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aanpakken. Dit doen we door:

  • Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk.
  • Burgerparticipatie: door actieve ondersteuning van burgerinitiatieven als het Buurtinformatienetwerk (BIN), Buurtpreventie en buurtapps.
  • Aanpak woninginbraken: door inzet van de Bossche Buurttent in buurten waar is ingebroken, gratis preventieadvies aan huis en voortzetten van de helingaanpak. Partners politie, OM, woningcorporaties en gemeenten vinden elkaar in het Platform woninginbraken.
  • Uitvoering van het Plan van aanpak auto-inbraak en –diefstal.

Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken. Dit doen we door:

  • Regie op het Zorg- en veiligheidshuis: hierin krijgt de verbinding van straf en zorg op complexe casuïstiek vorm. De Top X aanpak is hiervan een voorbeeld.
  • In de nazorg van ex-gedetineerden wordt hulp geboden aan ex-gedetineerden in samenwerking met partners in de stad.
  • Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke wijk- en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling).
  • De integrale aanpak van woonoverlast, waaronder onaantastbaren, intimiderende gezinnen en verwarde personen.