Begroting 2020

Dienstverlening

Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening

Wat willen we bereiken?

  • We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten;
  • Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie;
  • We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)

82%

85%

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Veel inwoners wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Die ontwikkeling zetten we door. Hierbij breiden we niet alleen de mogelijkheden voor digitale dienstverlening steeds verder uit, maar monitoren we ook steeds intensiever (online) of deze aansluit bij de behoeften van de inwoners en sturen we hier waar nodig op bij

Inwoners die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de digitale wereld, helpen we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van de digitale weg, maar zo nodig ook met een analoge oplossing. Hulpmiddelen bieden we niet alleen digitaal, maar ook in het Stadskantoor en Perron 3, WXL en bij de wijkpleinen/KOO

Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht reageren op vragen en signalen van inwoners en ondernemers