Begroting 2020

Dienstverlening

Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening

Wat willen we bereiken?

  • We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners;
  • We zijn omgevingsbewust;
  • We zijn goed en snel bereikbaar;
  • We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.

65%

77%

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Totaaloordeel over bezoek aan het Stadskantoor

7,8

8,2

8,5

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

Als onderdeel van het programma Publieke Dienstverlening brengen we gemeentebreed het belang van service en bejegening onder de aandacht. Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op / afhandeling van mailberichten, telefonische vragen en brieven en het invullen van de gastrol bij de ontvangst van gasten

Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken voeren we uit bij inwoners en bedrijven. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke onderdelen goed gewaardeerd worden. Hierbij zetten we steeds meer in op continue, kortcyclische verbetering van onze dienstverlening op basis van directe feedback van onze inwoners

In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We organiseren ons en met onze partners rondom de samenleving in plaats van andersom. Snelheid en voortgang van digitalisering van (overheids-)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten. Maar de mensen die daarin niet mee kunnen, mogen daar geen last van hebben en moeten dus geholpen kunnen worden