Begroting 2020

Bestuursorganen en -ondersteuning

Versterken externe oriëntatie en toegankelijkheid college

Wat willen we bereiken?

 • Versterken van (overheids-)participatie en meer recht doen aan de betrokkenheid van inwoners. Door onder meer deze bestuursperiode een Bosch model te ontwikkelen;
 • Actief deelnemen aan samenwerking in de regio en verantwoordelijkheid blijven nemen als centrumstad;
 • Een actieve lobby richting Den Haag en Brussel om goed in te spelen op (inter-)nationale ontwikkelingen en beter benutten van cofinancieringsmogelijkheden vanuit provincie, Rijk en EU;
 • Als college zichtbaar en toegankelijk zijn en een effectieve samenwerking met de gemeenteraad stimuleren;
 • Het doorontwikkelen van de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) door het onderwerp ‘groen’ te incorporeren;
 • Doorontwikkeling bedrijfsconcept door digitalisering en aansluiting communicatie

Indicator

Nulmeting

Doelstelling 2020

Ambitie 2022

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn”.

44%

46%

48%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: ”De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken.

37%

39%

40%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Percentage inwoners dat het (helemaal) eens is met de stelling: “de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers”

57%

59%

60%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat gaan we er voor doen?

In 2018 zijn de besturingsfilosofie en het bedrijfsconcept herzien en vastgelegd. Ook in 2020  ontwikkelen we deze door: zo leggen we in het programma ‘Buitengewoon Bosch’ de nadruk op de digitale ontwikkelingen en data. Deze bieden uitdagingen en kansen voor onze organisatie en inwoners. Ook in onze communicatie, dienstverlening en het beschikbaar stellen van informatie sluiten we hierop aan. Het uitgangspunt is: digitaal met de mens centraal. Hierbinnen hebben we aandacht voor onder meer:

 • verder digitaliseren en toegankelijk maken van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie;
 • monitoring van het gebruik en de toegankelijkheid van de website rekening houdend met de wetgeving op het gebied van privacy;
 • gebruik nieuwe informatietechnologie;
 • inzet van sociale media;
 • waar gewenst of noodzakelijk: maatwerkgerichte informatievoorziening

We ontwikkelen deze bestuursperiode een Bosch model om participatie te bevorderen. Het gaat om een werkwijze waarmee we vanuit #samen, daar waar mogelijk, meer ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving en meer vraaggericht gaan werken. In 2020 gaan we verder experimenteren met nieuwe instrumenten, ook in lijn met de Omgevingswet. Ook in het traject ’s-Hertogenbosch Centraal (Toekomstagenda van, voor en door ’s-Hertogenbosch) zetten we in op participatie. Bij de inrichting van dit proces beogen we een brede maatschappelijke betrokkenheid.

We blijven onze verantwoordelijkheid nemen als centrumgemeente in de verschillende samenwerkingsverbanden in de (sub)regio. Ook in bovenregionale en landelijke netwerken zijn we actief en zoeken we naar samenwerking rond concrete opgaven die wij niet alleen kunnen oplossen:

 • We dragen actief bij aan onder andere de voorbereiding van de nieuwe strategische agenda’s voor de regio Noordoost-Brabant en AgriFood Capital, en de voortzetting van de regionale samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt (AgriFood Capital Werkt!).
 • In het bestuurlijk netwerk BrabantStad werken we verder aan de invulling en uitvoering van de Stedelijke Agenda BrabantStad. We bezien ook op welke onderwerpen we gezamenlijk – B5-steden en provincie – kunnen optrekken in de lobby richting Den Haag en Brussel.

In 2020 werken we verder aan een public affairs-agenda en lobby-actieplan. Hierin nemen we nadrukkelijk ook de lobby richting Den Haag en Brussel op. In het jaarverslag maken we melding van de lobbyactiviteiten.
We zetten de wijk-, buurt- en dorpenregeling (WBD) in om de leefbaarheid (sociaal, fysiek en veilig) te stimuleren. Binnen het stedelijk WBD-budget worden City Boost initiatieven van jongeren gefaciliteerd.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is in 2020 startplaats van de tweede etappe van het internationale wielerevenement Vuelta 2020. Wij zetten in op een veilige en een voor het publiek goed bereikbare etappe. Vooraf en tijdens dit evenement werken we aan een breed activatieprogramma op het gebied van sport / fietsen en wielrennen. Maar daarnaast op het gebied van cultuur(historie) en ’s-Hertogenbosch als kennis- en datastad.