Begroting 2020

Beleggingen en overige baten en lasten

Vordering op Enexis BV

Vordering op Enexis BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 746 (3,73% aandelenkapitaal)

€ 9.172

-/- € 2.290

€ 356.324.436

€ 356.319.796

-/- € 11.462

Risicomanagement:

De aandeelhouders lopen zeer beheerst geachte risico’s op Enexis voor de niet -tijdige betaling van rente en/of aflossing en, in het ergste geval, faillissement van Enexis en voor het bedrag dat als werkkapitaal wordt aangehouden in de vennootschap.
Daarnaast is het risico en daarmee de aansprakelijkheid voor de aandeelhouders relatief gering en beperkt tot de hoogte van het nominale aandelenkapitaal van deze vennootschap (totaalbedrag € 20.000), art 2.:81 BW.
De activiteiten van deze BV zullen worden beëindigd na aflossing van het laatste deel van de aandeelhouderslening/back-to-backlening op 30 september 2019.