Begroting 2020

Beleggingen en overige baten en lasten

Enexis Holding

Enexis Holding

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 1,1 miljoen (3,73% aandelenkapitaal), € 13,05 miljoen (1 opgenomen leningen), dividend

€ 4.024 miljoen

€ 3.808 miljoen

€ 3.860 miljoen

€ 3.691 miljoen

€ 319 miljoen

Risicomanagement:

In het jaarverslag 2018 van Enexis wordt uitgebreid stilgestaan bij de risico's en het risicomanagement van de onderneming. Het risicomanagementbeleid is gebaseerd op het COSO-ERM model en richt zich op alle facetten van de onderneming. Van strategische en operationele risico's tot de betrouwbaarheid van (financiële) rapportages en het voldoen aan wet- en regelgeving. De lijn – en projectmanagers op alle niveaus in de organisatie zijn zelf verantwoordelijk voor het identificeren van risico's en het nemen van maatregelen. Risicospecialisten ondersteunen hen bij het kwantificeren, beperken en bewaken van de risico's. Deze decentrale verantwoordelijkheid is een essentieel element van de gehele risicobenadering.

In het genoemde jaarverslag worden de volgende strategische risico's onderkend:
1.  Toenemende schaarste personeel, kwalitatief en kwantitatief (bij Enexis, aannemers en leveranciers)
2. Energienet niet tijdig aangepast voor energietransitie
3. Ontoereikend verandervermogen en focus organisatie voor realisatie energietransitie en digitale transitie
4. Veiligheid medewerkers
5. Ongeautoriseerde toegang tot systemen en data (privacy & security)
6. Klantprocessen Enexis voldoen niet aan verwachting klanten
7. Onvoldoende wendbaarheid in snelheid en kosten van het ICT-landschap
8. Publieke veiligheid (falende assets)
9. Energiewetgeving en beperkt extern draagvlak belemmerend voor rol van netwerkbedrijven bij faciliteren energietransitie
Enexis is financieel gezond. Het bedrijf heeft de Standard&Poor's (S&P) rating A+ (Stable outlook) en bij Moody's Aa3 (stable outlook).

Wettelijk is minimaal 40% eigen vermogen vereist, Enexis heeft op dit moment meer dan 50% eigen vermogen.
Een aanvullend risico is het achterblijven van de geraamde dividendinkomsten. Overeengekomen is een streefwaarde van € 100 miljoen voor het jaarlijkse dividend.