Begroting 2020

Ruimte voor economie en voorzieningen

Bosch Investerings Fonds B.V.

Bosch Investeringsfonds B.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 8 miljoen (lening)

-/- € 231.000

-/- € 360.000

€ 2.500.000

€ 2.500.000

-/- €135.000

Risicomanagement:

Het Bosch Investering-Fonds (BIF) is eind 2016 door de BIM opgericht. De gemeente heeft hiervoor € 8 miljoen beschikbaar gesteld. Dit bedrag is door uw raad opgenomen in de gemeentelijke begroting. Het gaat hier om risicokapitaal dat geïnvesteerd wordt in jonge, (innovatieve) bedrijven. BIF B.V. vormt samen met een aantal private investeerders een beleggingsfonds. Een voornemen tot financiering, uitbreiding van financiering of desinvestering worden voorgelegd aan een investeringscommissie. In 2017 heeft de eerste investering plaatsgevonden (Fruitfunk), er worden in 2019 nog enkele investeringen verwacht.  BIM legt in haar hoedanigheid van bestuurder van BIF B.V. verantwoording af over het door haar gevoerde bestuur aan haar aandeelhouder(s) in de reguliere jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van de N.V. BIM. Minimaal wordt hiertoe het door een accountant goedgekeurde, definitieve jaarverslag inclusief jaarrekening van BIF B.V. over het afgesloten boekjaar ter informatie op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van N.V. BIM geplaatst.