Begroting 2020

Milieu respecterende ontwikkelingen

Omgevingsdienst Brabant-Noord

Omgevingsdienst Brabant-Noord

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 89,54 gemiddelde kostprijs per uur, (o.b.v. herziene begroting 2018)

€ 3.800.000

€ 2.700.000

€ 18.600.000

€ 18.500.000

-/- € 1.600.000

Risicomanagement:

Wij ondersteunen het initiatief van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) om te komen tot een nog adequater geborgd risicomanagement. Belangrijk risico is het adequaat kunnen uitvoeren van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MJOP), een plan dat is opgesteld om de bedrijfsvoering binnen de ODBN structureel te verbeteren. Dientengevolge zou een kwantitatieve en kwalitatieve mismatch kunnen (gaan) optreden tussen de eisen/wensen van opdrachtgevers en de mate waarin de ODBN aan deze eisen/wensen kan voldoen. Dit kan ook gevolgen hebben voor het aanwezige opleidingsbudget. Hierover worden zo nodig nog aanvullende afspraken gemaakt met de partners. Ander risico betreft het onvoldoende kunnen terugdringen van het ziekteverzuim en de krappe arbeidsmarkt die het erg moeilijk maakt om vacatures binnen het werkterrein van de ODBN te vervullen. Daarnaast wordt het risico onderkend wat zich voor kan doen bij het in onvoldoende mate beschermen van aanwezige digitale gegevens.