Begroting 2020

Sport en recreatie

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd ’s-Hertogenbosch N.V.

Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrije Tijd 's-Hertogenbosch N.V.

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 20,5 miljoen (aandelenkapitaal), € 1,6 miljoen (rekening-courant), € 0,9 miljoen (jaarlijkse kapitaalstorting)

€ 6.300.000

€ 7.500.000

€ 1.700.000

€ 1.600.000

€ 313.333

Risicomanagement:

Op 7 maart 2017 heeft uw Raad ingestemd met het voorstel tot voortzetting van de exploitatie van het Sportiom voor de periode 2019 t/m 2038, binnen de huidige financiële ruimte in de meerjarenbegroting. Inmiddels is de aanbesteding en gunning afgerond. Sportfondsen ’s-Hertogenbosch BV is met ingang van 1 januari 2019 de nieuwe exploitant en huurder van het Sportiom voor een periode van 20 jaar.

Het voornemen is om de vennootschappen Ontwikkelingsmaatschappij Sport en Vrijetijd ‘s-Hertogenbosch en Verhuurmaatschappij De Vliert op te heffen.