Begroting 2020

Sport en recreatie

Kwekkelstijn BV

Kwekkelstijn BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 18.151 (aandelenkapitaal)

€ 108.151

€ 108.067

€ 139.973

€ 211.973

-/- € 84

Risicomanagement:

Binnen de exploitatie van Combibad Kwekkelstijn is het buitenbad door de weersafhankelijkheid altijd een risico geweest. In 2018 heeft het 25 meter buitenbassin een semipermanente overkapping gekregen. In de zomerperiode kan het bassin dienst doen als buitenbad en in de overige jaargetijden als extra wedstrijd- en trainingsbinnenbassin voor met name sportverenigingen en banenzwemmers. Het aantal bezoekers in de zomer zal echter toch afhankelijk blijven van het weer. Een goede zomer trekt meer bezoekers dan een slechte zomer. De maximale hoogte van de algemene reserve ad € 90.000 kan dit echter opvangen.
Tussen gemeente ’s-Hertogenbosch en Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn BV is voor de jaren 2017 tot en met 2019 een exploitatieovereenkomst aangegaan. Hierin is geen rekening is gehouden met de gevolgen van de overkapping van het 25 meter buitenbassin voor de jaarlijkse exploitatielasten. In de overeenkomst is afgesproken dat partijen in overleg treden over aanpassing van de overeenkomst en de exploitatiebijdrage zodra de omvang van het extra exploitatietekort dat na de overkapping ontstaat duidelijk is. Tot op heden is nog geen betrouwbare inschatting te maken van het extra jaarlijkse exploitatietekort. Uit de definitieve jaarcijfers over 2018 en de ervaringen over het eerste halfjaar 2019, moet blijken hoe hoog de extra jaarlijkse exploitatiebijdrage aan Exploitatiemaatschappij Combibad Kwekkelstijn BV moet zijn.