Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Heesch-West

Heesch-West

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

58% batig/nadelig saldo ten gunste/laste van de gemeente ‘s-Hertogenbosch

-/- € 640.000

-/- € 174.000

€ 2.800.000

€ 2.700.000

-/- € 468

Risicomanagement:

De grondexploitatie van de GR Heesch West wordt elk jaar geactualiseerd en bij tekorten zullen de deelnemende gemeenten (Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss) het tekort telkenmale aanvullen. Hierdoor is er geen reserve als weerstandsvermogen binnen de GR nodig. De geactualiseerde exploitatieberekening van begin 2019 sluit met een tekort van € 43,7 miljoen. De deelnemende gemeenten hebben daarop hun verliesvoorziening afgestemd (€ 43,7 miljoen) en deze zal bij overdracht van de gronden eveneens worden overgedragen. Verder is er een beperkt beschikbare weerstandscapaciteit in de grondexploitatie bij het budget bouw- en woonrijpmaken opgenomen (post onvoorzien).