Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

Haverleij BV

Haverleij BV

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 23.143 (aandelenkapitaal, waarvan € 7.714 in bezit BIM)

€ 11.100.000

€ 11.200.000

€ 2.600.000

€ 2.000.000

€ 125.900

Risicomanagement:

De activiteiten van de B.V. waren sinds 2012 grotendeels bevroren en zijn in 2016 weer opgepakt. PPHP (Sjoerd Soeters) heeft een actueel stedenbouwkundig plan opgesteld voor de twee nog te realiseren kastelen Oeverhuyze en Heesterburgh.
Het kasteel Heesterburgh wordt ontwikkeld en omvat  49 woningen en 24 appartementen. De  verkoop van de woningen is gestart medio mei 2019.
Het kasteel Oeverhuyze wordt ontwikkeld en omvat 57 woningen en 11 appartementen. De geplande start verkoop is in Q3 2019.

De vennootschap zet de exploitatie van de golfbaan voort onder de huidige condities overeenkomstig de langdurende verhuurovereenkomst met de exploitant. De B.V. verkend dit jaar opnieuw de mogelijkheden om tot verkoop over te gaan.
De marktrisico’s voor de B.V. lijken in deze fase van het project te overzien en binnen de vennootschap op te vangen, mede in het licht van het aanzienlijke eigen vermogen van de B.V. ter grootte van circa  € 11 miljoen.