Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

CV Willemspoort

CV Willemspoort

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 6 miljoen (aandelenkapitaal, waarvan € 2 miljoen in het bezit van de BIM)

€ 5.900.000

€ 5.800.000

€ 400.000

€ 1.500.000

-/- € 36.000

Risicomanagement:

Het risico op het noordelijke plandeel is inmiddels beperkt. De meeste wooncomplexen in Willemspoort Noord zijn in gebruik. Daar hoort ook de parkeerstraat voor bewoners bij. De omliggende openbare ruimte is grotendeels ingericht. Ook hotel/restaurant de KASerne is volop in bedrijf. De grondexploitatie Willemspoort Noord van de B.V. is vooralsnog sluitend. De definitieve uitkomst hangt nog af van de uitkomst van de onderhandeling over de grondverkoop van de overige twee locaties.

In het stedenbouwkundig plan voor Willemspoort Zuid zijn ongeveer 470 appartementen voorzien. Opgeteld bij de 300 appartementen in Noord levert dat een totaal van ongeveer 770 appartementen. Er wordt nog gezocht naar een optimalisatie van het plan om zoveel mogelijk wooneenheden te realiseren en de kosten en baten in balans te brengen. Onderdeel van het stedenbouwkundig plan is een bezoekersgarage ten behoeve van bezoekers van zowel het JBZ als van Willemspoort. Voor deze garage is nog geen exploitant gevonden.
 In dit stadium kan nog geen zekerheid worden gegeven over de gemeentelijke grondopbrengsten en de haalbaarheid van de grondexploitatie van de BV. Bovenstaande betekent, dat de kans groot is, dat de historische boekwaarde van € 5.6 miljoen euro, die zwaar op de het plan drukt, niet (volledig) terugverdiend kan worden.

In de gemeentelijke jaarrekening 2013 is uit voorzichtigheidsoverwegingen binnen het grondbedrijf op dit project een voorziening ter grootte van € 4 miljoen getroffen. Vanwege de lagere rentekosten dan eerder geraamd en de positieve ontwikkeling van het project, is in de gemeentelijke jaarrekening 2018 deze voorziening verlaagd naar € 2,8 miljoen. Wel blijven zowel de B.V. als het grondbedrijf de risico’s kritisch beoordelen.