Begroting 2020

Wonen en werkomgeving

BV Willemspoort

BV Willemspoort

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 18.000 (aandelenkapitaal, waarvan € 6.000 in het bezit van de gemeente ’s-Hertogenbosch)

€ 1.761

-/- € 1.672

€ 142.751

€ 142.750

-/- € 3.433

Risicomanagement:

In het jaarverslag van Willemspoort B.V. wordt niet ingegaan op het risicomanagement, omdat gebruik gemaakt wordt van de vrijstelling tot het opstellen van een bestuursverslag. Risicomanagement is regelmatig onderwerp van gesprek tussen directie en raad van commissarissen. Het vormt een belangrijk onderdeel van de besturing van Willemspoort.