Begroting 2020

Gezondheid

GGD Hart van Brabant

GGD Hart van Brabant

Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2018

31-12-2018

01-01-2018

31-12-2018

2018

€ 31,12 per inwoner

€ 10.700.000

€ 10.100.000

€ 8.900.000

€ 7.900.000

€ 400.000

Risicomanagement:

De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2018 is er een risicobedrag van € 1,4 miljoen (ondergrens) tot 4,8 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve  gedekt zou moeten worden.
Het gaat dan met name om:

  • risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (hoog risico € 0,8 miljoen).Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook.
  • indexering gemeentelijke bijdrage (hoog risico). Deze indexering krijgt elk jaar een correctie over de twee vorige jaren, die kan afwijken van de indexering die al vast staat.
  • leegstand verhuur (laag risico 0,03 miljoen). De GGD verhuurt een deel van zijn gebouwen, maar het aantal huurders neemt af.

Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a. dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft.     

Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2018 is de stand van de reserves:
- Algemene reserve € 2,26 miljoen
- Bestemmingsreserves € 7,89 miljoen
De reserves zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen

Genoemde financiële risico's vallen onder dagelijkse bedrijfsvoering en staan daarmee in redelijke verhouding tot het te dienen publiek belang.
De financiële buffer binnen de algemene reserve is voldoende hoog, om beschreven risico's niet (tussentijds) door te belasten aan de deelnemende gemeenten.